F. Y. BCA

 • Swarali Mane
 • Prachi Korpad
 • Snehal Poojari

S. Y. BCA

 • Sugandhi Pasalkar
 • Varsha Dhone
 • Abhidnya Paigude
 • Shivali Jedhe

T. Y. BCA

 • Sruti Sakatkar
 • Sonali Bhosale
 • Yogita Yernale
 • Suchita Yadav
 • Dhanashri Sukale
 • Renuka Ghogare